ยุทธศาสตร์การบริหาร สพป.อุดรธานี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์การบริหาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิสัยทัศน์(Vision)

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน บนพื้นฐานความเป็นไทย ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เป้าประสงค์

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  และสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  เน้นการทำงานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการบริหารจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษากระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร(Value)

U        Unity             = ความเป็นเอกภาพ
D        Democracy     = ประชาธิปไตย
O        Organization    = องค์กรมีการจัดการอย่างเป็นระบบ
N        Network         = เครือข่ายการมีส่วนร่วม
1        One              = ผลงานเป็นเลิศ

Click Download : ยุทธศาสตร์การบริหาร 61 ฉบับสมบูรณ์ (PDF)