รายงานการใช้ Internet ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รายงานการใช้ Internet
ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1
(27 ธันวาคม 2560)

………………………………………..

ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ครอบคลุม ๔ อำเภอ  คือ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเพ็ญ อำเภอหนองวัวซอ  และอำเภอสร้างคอม  มีสถานศึกษาในสังกัด 225  โรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,826 คน  นักเรียนทั้งสิ้น 41,249 คน  (10 มิถุนายน 2560)

ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

มีการใช้ Internet ของสถานศึกษา 3 ระบบ เป็นของรัฐ  2 ระบบ ดังนี้

  1. ระบบเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิกร MOENet  ซึ่งติดตั้งให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง         โดยรัฐทำสัญญา กับรัฐวิสำหกิจ (TOT) และเอกชน คือ SAMART TELCOME     เป็นผู้ให้บริการ โดยส่วนกลางเป็นผู้จ่ายค่าบริการ
  2. UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย สำหรับสนับสนุนสถาบันการศึกษา ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  3.   Internet  ของภาคเอกชน  คือ  SAMART TELECOME,  AIS, TRUE, DTAC, 3BB  ซึ่งสถานศึกษาเป็นผู้จ่ายค่าบริการ

ข้อมูลการใช้ Internet ของสถานศึกษา

จำนว
สถานศึกษา

เครือข่ายที่สถานศึกษาใช้    ค่าใช้จ่ายสัญญาณรายเดือน

MOENet

UniNet

สื่อสัญญาณ
บริษัทเอกชน

225 222 77 33

TOT

95

94,532.30

11

CAT

40

3BB

3

AIS

8

อื่นๆ

 

จำนวน
สถานศึกษา

MOENet จำนวน
สถานศึกษา
UniNet

ใช้ได้

ใช้ได้บ้าง

ใช้ไม่ได้

ใช้ได้

ใช้ได้บ้าง

ใช้ไม่ได้

222 34 48 140 77 42 25

10

(Click Download : เอกสารรายงาน)