การจัดทำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

หนังสือแจ้งโรงเรียน

คำชี้แจงเพิ่มเติม
โรงเรียนที่คาดว่าจะได้รับปีงบประมาณ 2562 (ไม่ต้องขอรายการที่ซ้ำมา)

    รายการค่าครุภัณฑ์
1. กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 รายการค่าครุภัณฑ์
2. รายการครุภัณฑ์การศึกษา
3. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ พร้อมตัวอย่าง

    รายการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
1. แบบข้อมูลพื้นฐานสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน
2. กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. ตารางแบบส่งก่อสร้างและเงื่อนไข
4. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง
5. แบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง แบบ 1-11 พร้อมตัวอย่าง
6. แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6
7. ตัวอย่างแบบประมาณการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ (แบบ ปร.)
8. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 ใช้ปี 61 ไปพลางก่อน