การอบรมเชิงปฎิบัติการขั้นที่ 1″บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีงบประมาณ 2561

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 61 เวลา 9.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการขั้นที่ 1″บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีงบประมาณ 2561 ในการนี้ นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรบ ว่า เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนนำร่อง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และเพื่อสร้างผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียนตื่นตัวและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 30 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน และโรงเรียนที่อบรมซ่อมให้กับครูที่เกษียณอายุ ย้าย หรือลาออก จำนวน 20 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศึกษานิเทศก์ด้านปฐมวัย สพป.อุดรธานี เขต 1 ครูเครือข่ายจากโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1