การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการทำงานของข้าราชการ

วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการทำงานของข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ ตามภาระหน้าที่ที่กำหนด สนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา โดยกำหนดหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย
-การทำงานเป็นทีมของคนรุ่นใหม่
-การพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยเน้นการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
-การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล ID Plan
-ดำเนินการตามกระบวนการ PLC
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ จำนวน 73 คน ได้รับสนับสนุนวิทยากรจาก ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการในสพป.อุดรธานี เขต 1 และผู้ทรงคุณวุฒิ จากสบายทีม ออกแกไนเซอร์และคณะ ระหว่างวันที่ 12 -14 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมแก่งโสภา ฮอลล์ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนต์ โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก