เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการการจัดการศึกษา 2561

ประเด็นหัวข้อเรื่องตามภารกิจ โครงการ กิจกรรมระยะเวลาที่จะชี้แจง ฯ
ตามโครงการประชุมบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

                     

 1. กลุ่มนโยบายและแผน
 • แนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน
 • นโยบาย แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 /สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/กระทรวงศึกษาธิการ
 • แนวทางการดำเนินงานสำหรับโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติ
 1. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนโยบาย
 • การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรมแกรมDMC
 1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • ผลทดสอบ O – Net 3 ปีย้อนหลัง
 • ผลการประเมิน NT3 ปีย้อนหลัง
 • รางวัลและเกียรติบัตรผลงานดีเด่นของหน่วยงาน บุคลากร และนักเรียน 3 ปี
 1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • จุดเน้นการดำเนินงานภารกิจ โครงการ กิจกรรม ที่สำคัญของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • โรงเรียนที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆรางวัลและเกียรติบัตรผลงานดีเด่นของหน่วยงาน บุคลากร และนักเรียน 3 ปี
 1. กลุ่มบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

 1. กลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา

การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี 2561

 1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ

 1. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโนยีสารสนเทศ (DLIT)
 • การตรวจสอบมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ
 • ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา
 1. กลุ่มอำนวยการ
 • การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพตามมาตรา ๔๔
 • มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.
 • ระบบควบคุมภายใน
 • การจัดตั้งศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ